کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
پ‍روس‍ت‍ود ن‍ت‍ی‍ک‍س‌
داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍اش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ دن‍دان‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ک‍اه‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ از طری‍ق‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
ارت‍ودن‍س‍ی‌
اورول‍وژی‌
پ‍ری‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
روی‍ش‌ دن‍دان‌ ه‍ا -ج‍راح‍ی‌
ک‍اش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دن‍دان‍ی‌
م‍واد دن‍دان‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، ری‌
گ‍وران‌، ش‍ه‍رام‌
ب‍وش‍ون‍گ‌، اس‍ت‍وارت‌ س‍ی‌.
م‍ک‌ دون‍ال‍د، رال‍ف‌ ارل‌
ص‍اب‍ری‌، م‍ن‍ص‍ور
ه‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ت‍وم‍اس‌ ج‍ی‌
پ‍ش‍وت‍ن‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌، س‍ج‍اد
م‍ل‍ک‌ اف‍ض‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍وارز، ف‍ران‍ک‌
ک‍ری‍گ‌، راب‍رت‌ ج‍ورج‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍ب‍رگ‌ ، ه‍رب‍رت‌
ک‍اران‍زا، ف‍رم‍ی‍ن‌ ا.
ت‍راب‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
ک‍ورب‍ن‍دو،ج‍ی‍ن‌ م‍اری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌؛ روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه اساسی مدرن
صابری ، منصور ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص ۱۲۹‌ت‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان پروتزی بیماران بی دندان
تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها، بوشانگ ۲۰۱۳[ دوهزار و سیزده ]
بوشونگ ، استوارت سی . ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۷۷‌ع‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی [IRM ام .آر .آی ]
هاشمی ، ری ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸۵‬,‭.‍ه۲۵۲‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عفونت پری ایمپلنت اتیولوژی ، تشخیص و طرح درمان
شوارز، فرانک ؛  اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ؛ رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۴۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ع‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تکنیک های رایج ازتودنسی " گریبر"۲۰۱۲ [ دوهزارو دوازده ]
تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
همه گیرشناسی کاربردی
ملک افضلی ، حسین ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۷۵۷‍ه‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک مامایی
بهمنی ، نسیم ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۹‬,‭‌ب۸۷۹د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول دندانپزشکی ترمیمی سامیت ۲۰۱۳[ دوهزاروسیزده ]
هیلتون ، توماس جی ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‍ه ۹۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی کارانزا[ 1102 دوهزارویازده ]
کارانزا، فرمین ا. ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌م‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای
پشوتن شایسته ، سجاد ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۴۴۰‬,‭‌پ۴۷۲‌ف‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مواد دندانی کریگ ، مجموعه ۱۴۵۰ [ هزاروچهارصدوپنجاه سوال از رفرنس ۲۰۰۶[ دوهزاروشش ]
کریگ ، رابرت جورج ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ک۴۸۹‌م‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تکنیک ایمپلنت های تک دندانی ( جراحی و پروتز)
ترابی نژاد، محمود ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۴۰‬,‭‌ت۴۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت های تکنیکی درمان های ارتودنسی و جراحی دندان های نهفته
کوربندو،جین ماری ؛  تهران رویان پژوه   ، [۱۳۸۹]
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۱۰‬,‭‌ک۷۹۵‌م‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تفکیک ی دندانپزشکی کودک و نوجوان دونالد ۲۰۱۱[ دوهزارویازده ]
مک دونالد، رالف ارل ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۷۳۵‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب ۲۰۱۱[ دوهزارویازده ]دندانپزشکی و نوجوانان
مک دونالد، رالف ارل ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۷۳۵‌خ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ
شیلینبرگ ، هربرت ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول کار در آزمایشگاه ، آنچه قبل از ورود به آزمایشگاه بابد بدانیم
تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بیماریهای شایع در اورولوژی مبتنی بر موارد بالینی
گوران ، شهرام ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۷۵۷‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3