کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روش‍ن‍خ‍واه‌، ش‍ی‍وا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ اپ‍ی‍ت‍ل‍ی‍وم‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
روش‍ن‍خ‍واه‌، ش‍ی‍وا
آه‍وخ‍ش‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر داروی سیلدنافیل بر سلول های اپیتلیال آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت
روشنخواه ، شیوا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۶۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تیموکوینین بربیان ژن های آپوپتوزی در بافت قلب متاثر از تجویز نیکوتین موش نر
آهوخش ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۰۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر عصاره آبی - الکلی siragluv airaclaF بر اختلالات کلیه در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
شهبازیان ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۴۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک