کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزب‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ث‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
ده‍ان‌ - م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ای‍ران‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌ - ای‍ران‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍ان‍دی‌، م‍وه‍ن‍داس‌ ک‍ارم‍چ‍ان‍د،۱۹۴۸-۱۸۶۹
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ادر
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۹۱ ؟ق‌
س‍ی‍م‍ور، ج‍ان‌
م‍ل‍ک‌ زاده‌، ف‍ری‍دون‌
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ارش‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
رولان‌، روم‍ن‌
ه‍ی‍ل‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
س‍ی‍ن‍ک‍ل‍ر، اپ‍ت‍ون‌
پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌
اک‍س‍لای‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا م‍ی‌
ص‍م‍ص‍ام‌ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزب‍ه‍ان‌
روزب‍ه‍ان‌
روزب‍ه‍ان‌؛ ای‍ران‌ ارش‍اد
روزب‍ه‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
[روزب‍ه‍ان‌]
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ش‍ع‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌؛ روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیکها و شیمیوتراپی
ملک زاده ، فریدون ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۷۵۹آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان با گیاه ، مبانی نسخه پیچی گیاهی و مجموعه ای از نسخه های گیاهی ساده و مرکب
معطر، فریبرز ؛  اصفهان موسسه انتشارات مشعل اصفهان ؛ روزبهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌م۶۶۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دارو پزشکی سنتی ( مفردات پزشکی )، مواد موثر، خواص درمانی و موارد استعمال گیاهان و داروهای طبیعی
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان موسسه انتشارات مشعل اصفهان ؛ روزبهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳د‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و رشد روانی - اجتماعی کودک
سازمان بهداشت جهانی )O.H.W( ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی در ایران ، بیماریهای باکتریال
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران روزبهان ؛ با همکاری انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۱۰۰‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی در ایران ، بیماریهای ویروسی
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران روزبهان ؛ ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۵۰۰‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی دهان
مارش ، فیلیپ ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۶۵‬,‭‌م۱۲۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ داروئی ( فارماکولوژی بالینی داروهای طرح ژنریک )
توکلی صابری ، محمد رضا ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳‬,‭‌ت۸۶۴‌ف‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی درایران
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران انتشارات روزبهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۶۹۵‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ابن مشغله
ابراهیمی ، نادر ؛  [تهران ] [روزبهان ]   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیبز در جستجوی خویشتن
اکسلاین ، ویرجینیا می ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۳۵۰‬,‭‌ف‍لا۶۹۲د‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جنگل
سینکلر، اپتون ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یک عاشقانه ی آرام
ابراهیمی ، نادر ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرزندی که می پرورم :دنیای شیرین بچه داری ، تغذیه و پرورش و نگهداری کودک از تولد تا پنجسالگی
پرنو، لورانس ؛  تهران انتشارات روزبهان   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب گلستان
سعدی ، مصلح بن عبدالله ، ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهاتما گاندی
رولان ، رومن ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب انگلیس ۱۶۴۰
هیل ، کریستوفر ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی :باکتریولوژی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی از سیر تا پیاز
سیمور، جان ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2