کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ - ای‍ران‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ادری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
ص‍اب‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک مراجعه به کمیسیون های روانپزشکی مرکز فارابی کرمانشاه در سال ۱۳۷۸
قادری ، مرتضی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۸۸۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نوبه :روانپزشکی قانونی :دانش بهره وری از مفاهیم روانشناختی در حیطه قضایی
صابری ، مهدی ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌ص۱۲۹‌ن‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
صابری ، مهدی ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌ص۱۲۹ر‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون و روان پزشکی
صابری ، مهدی ؛  تهران مرکز تحقیقات پزشکی قانونی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۷۴۰‬,‭‌ص۱۲۹‌ق‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک