کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - درم‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ژن‍ت‍ی‍ک‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍س‌، ل‍ی‍ف‍ن‍ورد
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ب‍ازوک‌، ال‍ن‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
پ‍اول‍وف‌، ای‍وان‌ پ‍ت‍رووی‍چ‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
ول‍ز، ه‍ری‌ ک‍ل‍س‍ات‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍م‍ا
آزاده‌؛ ذوق‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ب‍گ‍ی‍ر
رس‍ال‍ت‌
ذوق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی هاریسون ( بانضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاولف :بسوی روانشناسی و روانپزشکی علمی
ولز، هری کلسات ؛  [تهران ] انتشارات شبگیر   ، ۱۳۵۶=۲۵۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده ؛ ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :عفونی ، اعصاب ، روان
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان ناهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ؛  تهران انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی آکسفورد۱۹۸۸
گلدر، مایکل ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی ، علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
ایزدی ، سیروس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد پاولفی به روانپزشکی و روانشناسی
پاولوف ، ایوان پتروویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌پ۲۶۳ر‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مختصر روان پزشکی
ریس ، لیفنورد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۹۵۱‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی بیماریهای روانی
بازوک ، الن ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۲۱۴د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، روانپزشکی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات شایع روانی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7