کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ج‍ن‍ت‍ی‌، ی‍دال‍ه‌
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ن‍وی‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ن‍وغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، آل‍ی‍س‌ ام‌.
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍ا ک‍ون‍ان‍ت‌
آل‍وس‍ت‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
وارد، م‍ارت‍ی‍ن‌
ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ح‍ی‍دری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
س‍ال‍م‍ی‌
س‍الار
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۶۷ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، استرسورها( درد، عفونت ، فقدان ، مردن ، مرگ و)...
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پرستاری روانی
اگوئیلرا، دانا کونانت ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات وانتشارات بدر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۹۶۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری روانی
رابینسون ، آلیس ام . ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭ر۱۱۹‌پ‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای روانی ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌ب‍م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری و بهداشت روان
شمسایی ، فرشید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۶۵۱ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری روانپرستاری بالینی
وارد، مارتین ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭و۱۵۲‌ی‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روان پرستاری
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روانپرستاری
محتشمی ، جمیله ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۲۹۹د‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری
اسدی نوقابی ، احمد علی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۱۱ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان
نوغانی ، فاطمه ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۷۹۸‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع روان پرستاری
جنتی ، یداله ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی
بوالهری ، جعفر ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۴۳‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص های پرستاری در اختلالات روانی
تاونزند، مری ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ت۲۷۷‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم روان پرستاری
نویدیان ، علی ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۸۳۲‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بانک سوالات پرستاری بهداشت روان
آلوستانی ، سودابه ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭آ۷۶۷‌ب‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان
محتشمی ، جمیله ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۲۹۹‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک