کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ پ‍ری‍ش‍ان‍ه‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
آل‍ن‌، ک‍ل‍ی‍ف‍ورد
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
ب‍اچ‍ر، ج‍ی‍م‍ز
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍ج‍م‍ن‌ روان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍ری‍ک‍اnoitaicossA cirtaihcysP naciremA
ن‍ی‍وم‍ارک‌، پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌.
رض‍ای‍ی‌ پ‍ور، م‍ان‍دان‍ا
م‍ش‌، اری‍ک‌
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
روان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
آزاده‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
آوای‌ ک‍ل‍ک‌؛ م‍رن‍دی‍ز
وی‍رای‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ژرف‌
رش‍د
ذوق‍ی‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بالینی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۹۶۵آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۷۵ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان روانپزشکی
آلن ، کلیفورد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۶۴‌پ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رفتار غیرعادی ( مرضی )
[تهران ] ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۵۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی :از کودکی تا بزرگسالی
دادستان ، پریرخ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭د۱۴۶ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع کرایتریاهای اشنایدر در بیماران DMB بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه از شهریور تا آذر۱۳۷۷
رضایی پور، ماندانا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
آزاد، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۴۶۲آ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
آزاد، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۴۶۲آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :بر اساس R-IIIMSD
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۴۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کشفیات نوین در روانپزشکی
آلن ، کلیفورد ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۶۴‌ک‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناس مرضی تحولی ( ازکودکی تا نوجوانی )
دادستان ، پریرخ ؛  [تهران ] ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭د۱۴۶ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک " آسیب شناسی روانی کودک "
مش ، اریک ؛  مشهد آوای کلک ؛ مرندیز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۵۶۳ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
باچر، جیمز ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۱۳۸آ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی :دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس RT-VI-MSD
هالجین ، ریچارد پی . ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۳۲۹آ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی براساس RT-VI-MSD
تهران ویرایش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۵۴۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی براساس 5-MSD
نیومارک ، پیتر ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۹۶آ‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ملاک های تشخیصی 5-MSD
انجمن روان پزشکی آمریکاnoitaicossA cirtaihcysP naciremA ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۶۵‌چ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی ( روانشناسی نابهنجاری )
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۵۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2