کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : رش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍وی‍زه‍ای‌ دارو - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
اک‍ی‍ن‍وک‍وک‍وز
روان‌درم‍ان‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍رت‍غ‍ذی‍ه‌
آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
روش‍ه‍ای‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ون‌ ف‍وم‍ن‍ی‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍رام‍ی‌ م‍ت‍ی‍ن‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ص‍ف‌آرا، خ‍س‍رو
م‍ن‍ص‍ورق‍ن‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌
ص‍ف‍رپ‍ور، ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌
م‍وزر، م‍اروی‍ن‌
ب‍وداس‍ی‌ ش‍ی‍ه‍ی‌، س‍وزان‌
ش‍ری‍دان‌، چ‍ارل‍ز
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
پ‍ژواک‌، ن‍اه‍ی‍د ا.
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛۱۰۸۲
ه‍دای‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍دای‍ت‌
گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراقبت های فوری پزشکی و پرستاری
بوداسی شیهی ، سوزان ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ب۷۵۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهش در بهداشت بارآوری
سازمان بهداشت جهانی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌گ۳۸۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وازکتومی ، روشی مناسب برای پیشگیری از بارداری
روشنی ، علی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۸۰‬,‭ر۸۳۵و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تندرستی ، دگرگونی اساسی در مدل زیست پزشکی
شریدان ، چارلز ؛  رشت انتشارات هدایت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۴۳۵ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کوچه باغ حرف :رباعیات " شیون فومنی "
شیون فومنی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شب سراب
پژواک ، ناهید ا. ؛  رشت انتشارات هدایت   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تازه ترین توصیه های پنجمین کمیته مشترک ملی آمریکا در باره :درمان بالینی افزایش فشار خون
موزر، ماروین ؛  رشت انتشارات گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۸۳۸‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نسخه نویسی خوب
سازمان بهداشت جهانی ؛  رشت گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۴۸‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انتشاراطلاعات در اینترنت
صف آرا، خسرو ؛  رشت ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشی کوتاه از دست آوردهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان ارائه شده در جشنواره فرهنگی تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۹-۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴
رشت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۹۲،ج‌ ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین سمپوزیوم جراحی قاعده جمجمه ۲-۴ اردیبهشت ۱۳۷۷
رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۷۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خس خس سینه gnizeehW ( (و تشخیص های افتراقی آن در کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۵۸۹‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مسائل شایع پزشکی در مراقبتهای سرپایی
منصورقناعی ، فریبرز ؛  [رشت ] دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌م۷۹۳‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کیست هیداتید
صفرپور، فیض الله ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۸۴۰‬,‭‌ص۷۱۲‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس های گوش
گرامی متین ، هوشنگ ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۲۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی فیزیولوژی پزشکی
گانونگ ، ویلیام ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭‌گ۱۹۷‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و پیش گیری از آسم
رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان . معاونت پژوهشی ؛۱۰۸۲   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۳۹۱‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2