کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ال‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ رن‍ج‍وری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اع‍م‍ال‌ ال‍س‍ن‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ق‍رآن‌ - ق‍رائ‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
ام‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
آس‍م‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
م‍رگ‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اض‍طراب‌
ب‍خ‍ی‍ه‌ ج‍راح‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍واد ب‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‌
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ک‍لارک‌، ب‍روس‌
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
وروارت‌، آدری‍ان‌
اس‍ک‍وگ‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا، ع‍ب‍اس‌
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ورف‍ره‍اد، م‍س‍ع‍ود
ع‍رج‍ون‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ب‍ری‌، اچ‌.
س‍روش‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
ق‍طب‌، س‍ی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
آذر؛ رس‍ال‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌ ت‍ب‍ری‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌
رس‍ال‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ رس‍ال‍ت‌
[ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سری تستهای موضوعی آزمون پره انترنی و دستیاری
عظیمی کیا، عباس ؛  رسالت قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ع۷۲۵‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فارماکوکینتیکس ( فارماکوسینتیک )
کلارک ، بروس ؛  تبریز آذر؛ رسالت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۶۱۶د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان آسم در بزرگسالان
اسکوگین ، چارلز ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۶ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکتب گرائی و گرایشهای انحرافی
محمودی ، مرتضی ؛  تهران انتشارات رسالت قلم   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماری روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۱‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌ک۱۱۵‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی ویژه کلیه رشته های وابسته به علوم پزشکی
پورفرهاد، مسعود ؛  قم رسالت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۷۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تبریز انتشارات رسالت تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌گ۵۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای روماتیسمی کودکان
سروشان ، مجید ؛  تبریز کتابفروشی رسالت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۷۰‬,‭‌س۴۹۸‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طب اطفال نلسون ، رشد و نمو، تغذیه و سوء تغذیه
نلسون ، والدو ؛  [تبریز] رسالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بخیه ها و دریچه های قلب در جراحی
تبریز انتشارات رسالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۶‬,‭‌ک۱۳۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی
بری ، اچ . ؛  تبریز انتشارات رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۵۱۷ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکالمه با، بیمار رو به مرگ
وروارت ، آدریان ؛  تبریز کتابفروشی رسالت   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ما چه میگوئیم
قطب ، سید ؛  قم موسسه انتشارات رسالت   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
متن سوره انفال و توبه برای تمرین قرائت قرآن
تنکابنی ، ضیاءالدین ؛  [انتشارات رسالت قلم ]   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امت اسلامی از دیدگاه قرآن
عرجون ، محمدصادق ؛  تهران رسالت قلم   ، [۱۳۹۷ق =۱۳۵۵]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرواز بسوی پاکی
مشایخی ، مهدی ؛  تهران [انتشارات رسالت قلم ]   ، [۱۳۵۵]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چه باید کرد؟
ملکی تبریزی ، جواد بن شفیع ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک