کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رح‍م‌ ب‍رداری‌ - ع‍وارض‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ رح‍م‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌ - ع‍وارض‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ راد، ص‍ب‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض متعاقب بستن لوله های رحمی از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۶ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
اختیاری ، افسانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک هیسترکتومی مامایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه از سال ۱۳۷۴ تا۱۳۸۳
جمشیدی راد، صبیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۲۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک