کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رح‍م‌ ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ادراری‌
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ رح‍م‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌ - ع‍وارض‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، اف‍س‍ان‍ه‌
زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ری‍م‌
دارائ‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ج‍وادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ارون‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ راد، ص‍ب‍ی‍ه‌
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌ زاد، م‍ژگ‍ان‌
اه‍ون‍ب‍ر، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک موارد هیسترکتومی ابدومینال در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در سال ۱۳۷۲
دارائی نیا، طاهره ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دقت پاپ اسمیر نرمال با راندوم بیوپسی سرویکس در ۶۲ بیمارمشکوک
همایونی زاد، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پارگی رحم بررسی علل و نتایج پارگی های رحم در طول چهارسال دربیمارستان معتضدی کرمانشاه ازابتدای نیمه دوم سال ۱۳۷۰ تاانتهای نیمه اول سال ۱۳۷۴
ارونقی ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج بیوپسی اندومتر در مراجعین به بیمارستان معتضدی کرمانشاه به علت نازایی طی سال های ۷۴-۷۳
زنگنه ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض متعاقب بستن لوله های رحمی از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۶ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
اختیاری ، افسانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع هیسترکتومی پس از زایمان ( طبیعی یا سزارین )و بررسی عوارض و مرگ و میر همراه در بیمارستان معتضدی کرمانشاه بین سال های ۱۳۷۴-۷۷
جوادی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک هیسترکتومی مامایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه از سال ۱۳۷۴ تا۱۳۸۳
جمشیدی راد، صبیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۲۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت بالینی و دموگرافیک فیستول های وزیکو واژینال طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸ در بخش اورولوژی مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب و امام رضا کرمانشاه
اهونبر، سمیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و هیسترکتومی در بیمارستان امام رضا(ع )
باستانی ، امیر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک