کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
پ‍روس‍ت‍اگ‍لان‍دی‍ن‌ ه‍ا
اث‍رات‌ ت‍اب‍ش‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وران‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ان‍ت‍ظاری‌ طاه‍ر، طاه‍ره‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌؛ ن‍وردان‍ش‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی آزمایشگاهی و اطلس بافت شناسی رنگی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی برای دانشجویان دندانپزشکی - داروسازی - پیراپزشکی ، غیره
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی جامع ۱
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا، سبزیجات ، حبوبات ، غلات ، قارچها
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران کتابفروشی خیام   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭ر۳۷۷‌غ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی آسیب شناسی
کوران ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۱۷‬,‭‌ک۷۹۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیرات رادیاسیون بر بافتهای خون محیطی و مغز استخوان
طالبی ، علیرضا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات پروستاگلاندینها بر بافت قلب و عروق درحالات نرمال و پاتولوژیک
انتظاری طاهر، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۶۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا :بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی عملی و اطلس رنگی :قابل استفاده دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی و آسیب شناسان
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران شهرآب ؛ نوردانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر ۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک