کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍واراس‍وس‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍ل‍م‍ن‍ت‌
ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژگیهای یک مربی
سادات ، محمد علی ؛  تهران امور تربیتی استان تهران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری نوجوانان :مسئله ای برای دنیای مدرن
کواراسوس ، ویلیام کلمنت ؛  تهران نمایشگاه کتاب کودک   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی
صافی ، احمد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک