کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ذوق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
اض‍طراب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ج‍ان‌
ک‍ات‍رن‌، رم‍زی‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
آزاده‌؛ ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی بدن انسان ۱۹۸۹
گایتون ، آرتور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده ؛ ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاو‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای غدد درون ریز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
کاترن ، رمزی ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بالینی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۹۶۵آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ،۱۹۸۹
ایستام ، رابرت دانکن ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۷۵‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بررسی نشانه ها و علائم بیماریهای داخلی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی
مک لئود، جان ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌ع‍م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه ایمنی ، بافت همبند و مفاصل
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌گ۵۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۶۱۱‬,‭‌ک۱۱۵‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای عفونی باکتریال
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، اختلالات سیستم قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3