کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ی‍ت‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍از زن‍ده‌ س‍ازی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ی‍ت‍را
ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد، ف‍اطم‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ب‍ش‍ری‌
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ه‍رام‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت ]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع [RPC سی . پی .آر(].احیاء قلبی ریوی )
محمدی ، عبدالرضا ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ بهرامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌م۳۵۲‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل خلاصه دروس پرستاری کارشناسی به کارشناسی ارشد
تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث ۲۰۱۰ [ دوهزارو ده ]
بهرام نژاد، فاطمه ؛  تهران بشری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۴۲د‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل خلاصه دروس پرستاری کارشناسی به کارشناسی ارشد
تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک