کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‍وی‍دس‍ون‌، ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ادرار -ت‍ج‍زی‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‍وی‍دس‍ون‌، ه‍ن‍ری‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ه‍ن‍ری‌،ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
دی‍وی‍دس‍ون‌، ای‍زری‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
خ‍س‍روی‌
ح‍ی‍دری‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ؛ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
"تشخیص و مراقبت بالینی با روش های آزمایشگاهی "، هماتولوژی و انعقاد" به ضمیمه آزمونهای چند گزینه یی "
هنری ، جان برنارد ؛  تهران مترجمین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، هنری دیویدسون ۱۹۹۶( ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون )
دیویدسون ، هنری ؛  تهران نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭د۹۹۲‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی :آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی
دیویدسون ، ایزرییل ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴‬,‭د۹۹۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در خون شناسی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی [ هنری ( ]دیویدسون :)ادرار و دیگر مایعات بدن
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]همراه با اطلس رنگی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری - دیویدسون ۲۰۰۷ ، خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی و بانک خون و دههامنبع دیگر
تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۶۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه۷۳۹‍ه‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی با روش های آزمایشگاهی هنری - دیویدسون ۲۰۱۱[دوهزارو یازده ] خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه ۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون : تشخیص وپیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سازمان تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه ۷۳۹‌خ ‌م‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، انعقاد و طب انتقال خون ، هنری ۲۰۱۷
هنری ، جان برنارد ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه۷۳۹‍ه‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ادرار و دیگر مایعات بدن ، هنری - دیویدسون ۲۰۱۷
هنری ، جان برنارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‍ه۷۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی ، باکتری ، ویروس ، قارچ ،انگل ، هنری - دیویدسون ۲۰۱۷
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‍ه۷۳۹‌م‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون ۲۱۰۷
هنری ،جان برنارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‍ه۷۳۹‌م‌م‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون :تشخیص و پیگیری بالینی با روشهای آزمایشگاهی ، ۲۰۱۱[دوهزارو یازده ]
هنری ، جان برنارد ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک