کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ج‍ری‍ت‌، ل‍ی‍ن‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
طب‌ گ‍س‍ت‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دیابت ، بررسی ، مراقبت و درمان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷ا‍پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیابت برای پرستاران
جریت ، لین ؛  یزد طب گستر؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ج۳۸۴د‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :غدد، کبد، مجاری صفراوی ، دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :کبد، غدد، مجاری صفراوی و دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :متابولیسم و آندوکرین ( کبد، صفرا، دیابت و اندوکرین )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :متابولیک و اندوکرین
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :چاقی ، کبد، غدد، دیابت و مجاری صفراوی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب ۴۹۷‌م‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک