کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وک‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍پ‍ت‍ی‍دی‍ل‌ دی‌ پ‍پ‍ت‍ی‍داز آ
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‍ل‍وم‍ه‍اج‍ران‌، ک‍اظم‌
ح‍س‍ن‍ون‍د ع‍م‍وزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ری‍ان‌، ن‍ادر
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ن‍وروزی‌ راد، رض‍ا
ق‍ان‍ع‍ی‌ ال‍وار، ح‍وری‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض قلبی عروقی دریکصدبیماردیابتی ازمرکزتحقیقات دیابت
حاجیلومهاجران ، کاظم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۶۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه تظاهرات عضلانی اسکلتی دیابت و عوارض میکروواسکولار آن در بیماران دیابتی تیپ ۲ مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه ۱۳۸۷
صفریان ، نادر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه قند ناشتا و بعد از غذا با C1AbH در بیماران دیابتی تیپ ۲
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۶۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای ژنوتایپ های آنزیم پارااکسوناز )grA291-nlG( 1NOPو آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین )D/I( ECA در بیماران دیابتی نوع )II(مبتلا به بیماری عروق کرونری در کرمانشاه
قانعی الوار، حوری ؛  دانشگاه علوم پزشکی پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای میزان بروز استئوپروز در زنان یائسه دیابتی تیپ II با زنان سالم
خلیلی ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط ژنوتیپ های کلستریل استر ترانسفر پروتئین )BI qaT( و نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی با ابتلا به دیابت نوع II و بیماری عروق کرونر قلب )DAC( در کرمانشاه
نوروزی راد، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز RFHTMبا نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در استان کرمانشاه
حسنوند عموزاده ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک