کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
وان‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ۱۹۹۴
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گوش و حلق و بینی
دویس ، دیوید داونز ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۷۹۱‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گوش ، حلق و بینی ( ده ویس :)مرجع امتحانات دستیاری و پرانترنی
دویس ، دیوید داونز ؛  [تهران ] انتشارات پیک ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :چشم ووگان ، گوش و گلو و بینی دویس ، پوست هبیف
وان ، دانیل ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭و۲۹۷‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌گ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گوش ، حلق و بینی ( ده ویس )
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پورسینا   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی آرمسترانگ ۱۹۹۸[ هزار و نهصد و نود و هشت ]، گوش و حلق و بینی ده ویس ۱۹۹۴[ هزار و نهصد و نود وچهار :]مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک