کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ل‍م‍ه‌؛ ن‍ش‍رج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ک‍ل‍م‍ه‌
پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍ج‍و
آرت‍ی‍ن‌ طب‌؛ ح‍ی‍دری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی ، انگلیسی - فارسی جیبی ( واژه نامه پزشکی )
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کلمه ؛ نشرجهان دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی ، مصور بزرگ ، انگلیسی به فارسی شامل واژه ها، اصطلاحات و اختصارات پزشکی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کتابفروشی دانشجو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲و‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی ، مصور بزرگ انگلیسی به فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کتابفروشی دانشجو   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲و‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی یکجلدی انگلیسی به فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران باستان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲و‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور پزشکی انگلیسی - فارسی دورلند
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران پورسینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند :انگلیسی به فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  [تهران ] موسسه انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند :انگلیسی به فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  [تهران ] موسسه انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران آرتین طب ؛ حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک