کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
رف‍ت‍ار - ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
اخ‍ت‍لالات‌ در خ‍ودم‍ان‍دگ‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ت‍وان‍ش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌
ش‍ور، اس‍ت‍ی‍ون‌ ام‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍ازرگ‍ان‌ ه‍رن‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دوران‌
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات جامعه شناسی
محسنی ، منوچهر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی ( راهنمای عملی )
بازرگان هرندی ، عباس ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸. قانون مدنی با آخرین اصلاحیه و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصلاحات
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به خانواده :زن در قانون اساسی ، حقوق ملت در قانون اساسی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ،سنجش ،و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سازمانها و توانسازمانی
گلشن ، محمدرسول ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار ، قانون بیمه بیکاری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اتیسم به زبان شاده
شور، استیون ام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۵/،۲۰۳‬,‭‌ش۷۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ، سنجش ، و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2