کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ده‍ق‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‌، ج‍ان‌
ده‍ق‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
آص‍ال‌، آری‍ا پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد مهارت و آموزش رایانه کار( درجه ۲[ دو(]اپراتوری کامپیوتر)
دهقان ، ملیحه ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
[9 xuniL taH deR><رد هت لینوکس نه ]
هال ، جان ؛  تهران آصال ، آریا پژوه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک