کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍وارد، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان رودولف ( بارنت :)نکاتی کلی دربیماریهای عفونی کودکان
تهران دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۹۲ط‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
"تشخیص ، کنترل و درمان ضربه های مغزی "
هیوارد، ریچارد ؛  [تهران ] انتشارات دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۴‬,‭.‍ه۹۸۴‌ت‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک