کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌
طرلان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان ۱۹۹۶ دنفورث
دنفورث ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
دنفورث ، دیوید ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹۱‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث ۱۹۹۹
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زنان و زایمان :بر اساس کتاب دنفورث ۹۹ : مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭د۷۱۹ز‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی ( :خلاصه دنفورث ۱۹۹۹ ) چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹ز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های زنان و زایمان دنفورث
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌بر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های زنان و زایمان دنفورث ۲۰۰۳[ دو هزار و سه ]
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های زنان و مامایی دنفورث
دنفورث ، دیوید ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیماری های زنان ومامایی دنفورث ۲۰۰۳[ دو هزار و سه ]
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د ۷۱۹‌چ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مامایی
کرمی ، مجتبی ؛  تهران طرلان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۴۶۹‌م‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک