کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ده‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رم‍زی‌، داوود
ع‍طارب‍اش‍ی‌ م‍ق‍دم‌، س‍اع‍ده‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
ت‍ن‌ ک‍ی‍ت‌، آرن‍ول‍د ری‍چ‍ارد
ص‍ادق‌، ع‍ب‍اس‌
اع‍ت‍ص‍ام‌ ی‍زدان‍ی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ن‍وردان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ودار
آری‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ؛ ن‍وردان‍ش‌
ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی دهان و دندان
صادق ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۷۵آ‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دندان انسان
اعتصام یزدانی ، سیروس ؛  تهران بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۹۴‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دهان ، رشد و نمو، ساختار و اعمال
تن کیت ، آرنولد ریچارد ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ت۷۵۳‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مراجع دندانپزشکی [RDC سی .دی .آر ].بافت شناسی دهان تن کیت
عطارباشی مقدم ، ساعده ؛  تهران شایان نمودار   ،
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ع۶۶۷‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان ( تئوری و عملی )
بهناز، حسن ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دهان و دندان
رمزی ، داوود ؛  تهران آرین پژوهش ؛ نوردانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭ر۶۹۹‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دهان ، رشد و نمو، ساختار و اعمال
تن کیت ، آرنولد ریچارد ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ت۷۵۳‌ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک