کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دش‍ت‌ ب‍زرگ‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دش‍ت‌ ب‍زرگ‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سن و جنس دربیماران بستری شده مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرمانشاه
دشت بزرگ ، احمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک