کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  دانش پژوه   ،
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
آنالیزعلائم بالینی دستگاه گوارش فوقانی و یافته های ماکروسکوپی درآنددوسکوپی ۴۰ بیمارمبتلا به نارسائی مزمن کلیوی تحت دیالیزمزمن دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه
نوروزی ، محمد باقر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۹۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک