کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
روده‌ ب‍زرگ‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ب‍ی‍ات‌
م‍ن‍ت‍ظری‌، آزی‍ت‍ا
م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌، خ‍داداد
زاه‍دی‌ اص‍ل‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیولوژی گوارش در انسان
زاهدی اصل ، صالح ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۲‬,‭ز۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی دستگاه گوارش
مستغنی ، خداداد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۵۳۶‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد سندرم اوژلوی sevligO در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
رحیمی مقدم ، بیات ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانی که در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از فروردین ۱۳۷۶ - ۱۳۷۵ تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
منتظری ، آزیتا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک