کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ارت‍وپ‍دی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ اع‍ص‍اب‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ام‍ی‍ر
گ‍روس‌، ج‍ف‍ری‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ی‍اس‍ی‍ن‌، م‍رض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ن‍وی‍ن‌
طلای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
چ‍ه‍ر
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ا...(ع‍ج‌)
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی " ارتوپدی "
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد ترمیم کندگی سر تاندون عضله دو سر بازو از تکمه رادیوس درمرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه
کریمی ، علی اصغر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی " ارتوپدی "
تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولژی سلولهای عصبی و عضلانی
عسگری ، علیرضا ؛  [تهران ] دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۲‬,‭‌ع۶۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معاینه عضلانی اسکلتی
گروس ، جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پورسینا   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصویربرداری تشخیصی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی
احمدی ، امیر ؛  تهران تیمورزاده نوین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ت‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معاینات ارتوپدی در اورژانس ۱[ یک ]
تهران طلایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۶۵۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برخورد با بیماران ارتوپدی در آسیب های چندگانه ( مولتی پل تروما)
حسینی ، افشین ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۰‬,‭‌ح۵۷۷‌ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارتوپدی و طب ورزش و توانبخشی ، نلسون ۲۰۱۶[ دوهزاروشانزده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۷۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوتراپی در آسیب های عضلانی اسکلتی ستون فقرات
یاسین ، مرضیه ؛  تهران تیمورزاده نوین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ی۲۱‌ف‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک