کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : درد - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
درد
درد - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
لاول‌
رف‍ع‍ت‍ی‌ رح‍ی‍م‌زاده‌، م‍ه‍رداد
م‍ک‌ب‍رای‍د، س‍ی‍ری‍ل‌ م‍ی‍چ‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍دا، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد
مک براید، سیریل میچل ؛  تهران ندا، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌م۷۳۲‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درد =niaP
رفعتی رحیم زاده ، مهرداد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭ر۶۴۳د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درد
لاول ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۳۱۶ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک