کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اخ‍ص‌ ان‍دام‌ ه‍ای‌ ب‍دن‌
 
پدیدآور:
دژان‍گ‍اه‌، ش‍ه‍ره‌
م‍ی‍ران‍ی‌، آزاده‌
س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
ح‍ق‍گ‍و، م‍ژده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی فراکسیون موثر ضد رگ زائی گیاه موسیر و تعیین برخی خصوصیات آن
سیفی ، پریوش ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شاخص توده ی بدنی مادر با دقت تخمین بالینی وزن جنین در حاملگی های ترم
میرانی ، آزاده ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات تیموکوینین بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نرc/blaB
حقگو، مژده ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۰۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیامد های مادری - جنینی در زنان با پلاسنتا پرویای قدامی و خلفی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع )کرمانشاه (۱۳۸۷-۹۳)
دژانگاه ، شهره ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۰۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک