کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍راک‍ئ‍وس‍ت‍وم‍ی‌
داروه‍ا - م‍ق‍دار م‍ص‍رف‌ و ت‍ج‍وی‍ز - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروه‍ا
ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ک‍ی‍س‍ت‌ه‍ا - درم‍ان‌
ه‍ورم‍ون‌ه‍ا
ب‍از زن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اب‍ی‍س‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د س‍ی‌.
ت‍رج‍م‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ام‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ی‍اش‍ا، ای‍ل‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ن‍ورم‍ان‌، چ‍ارل‍ز
م‍ن‍ص‍ور ق‍ن‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ب‍ن‍ان‌، رح‍م‍ت‌ال‍ه‌
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اف‌.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍م‍ال‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دف‍ت‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامعه گرا برای کارکنان بهداشت
سازمان بهداشت جهانی .گروه مطالعه ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۱‬,‭‌گ۳۸۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه ریزی خدمات بهداشتی بیمه اجتماعی
نورمان ، چارلز ؛  گیلان سازمان جهانی بهداشت ، دفتر بین المللی کار؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ،
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۱‬,‭‌ن۷۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب نلسون ۹۲ ، بیماریهای خون اطفال
نلسون ، والدو ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفسی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  گیلان انتشارات شمال ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
"تراکئوستومی "راهنمای بیماران عمل شده
گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۴۹۰‬,‭‌ت۴۳۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی دستگاه تنفس
امانی ، حسین ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احیاء قلبی - ریوی برای همه ، در بزرگسالان ، کودکان و نوزادان
یاشا، ایلن ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تشخیص و درمان بالینی بیماریهای مغز و اعصاب
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف‍لا۵۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تستهای فیزیولوژیک گانونگ
گانونگ ، ویلیام اف . ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭‌گ۱۹۷‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها
ترجمان ، علی ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۲‬,‭‌ت۴۶۱‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کیست های سر و گردن
بنان ، رحمت اله ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۶۸۸‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی سابیستون ، گوارش
سابیستون ، دیوید سی . ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۱۵‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر گرفتن شرح حال و انجام معاینات بالینی
منصور قناعی ، فریبرز ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۹۳‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروها و کلیه
سبحانی ، عبدالرسول ؛  گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۲۷۳د‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه چکیده پایان نامه های دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۱۳۸۰( فارسی و انگلیسی )
گیلان واحد انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۸۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طرز تحقیق مصرف دارو در مراکز بهداشتی درمانی :شاخص های انتخابی مصرف دارو
سازمان بهداشت جهانی ؛  [گیلان ] معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار کانسرهای گوارشی
گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین سمینار سل در استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۷-۲۸ اردیبهشت
گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۷۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار تیروئید
گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۶۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار دانشجویی
گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۷۱،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3