کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ص‍ب‍ه‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
گ‍ل‍وم‍رول‍ون‍ف‍ری‍ت‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌
ح‍ص‍ب‍ه‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ص‍ب‍ه‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
خ‍ل‍ط - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
گ‍وش‌ - اث‍رات‌ داروه‍ا
ان‍س‍داد روده‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ورپ‍ورا ت‍رم‍ب‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - درم‍ان‌
اس‍ت‍خ‍وان‌ و اس‍ت‍خ‍وان‌ ه‍ا -س‍وخ‍ت‌ وس‍از
م‍رگ‌ و م‍ی‍رن‍وزاد
ال‍ت‍ه‍اب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌
اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ - ک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ پ‍رده‌ م‍غ‍ز - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
گ‍ردن‌
خ‍واب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ق‍ل‍ب‌ - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ ق‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
ص‍دق‍ی‌، ب‍ه‍روز
ق‍ان‍ع‌ ف‍رد، ص‍م‍د
ق‍م‍ی‍س‍ی‌، ش‍ام‍ری‌
ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‍ر، رام‍ی‍ن‌
ص‍اح‍ب‌ ی‍اری‌، م‍ری‍م‌
پ‍وررض‍ا، ف‍رش‍ی‍د
خ‍ام‍س‍ی‌، ب‍ه‍اره‌ س‍ادات‌
ک‍ارش‍ن‍اس‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ان‍ص‍اری‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
راف‍ت‍ی‌ س‍ی‍دی‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍م‍ا
م‍ل‍ک‍ی‌، ت‍ورج‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رج‍ی‌، اک‍رم‌
ده‍ق‍ان‌ ن‍ی‍ری‌، م‍ه‍ن‍از
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ژی‍لا
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ل‍ی‍دا
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رش‍ی‍دی‌، ف‍ی‍روز
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
صاحب یاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
TTPو همراهی آن با DISPIو ترومبوسیتوپنی گذرا در یک خانواده در کرمانشاه
شفیعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فاکتور نکروز دهنده توموری - آلفا، رسپتور محلول اینترلوکین ۲ و بتادومیکروگلوبولین در سرم و مایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
رافتی سیدی یزدی ، سیما ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پنجاه مورد انسداد حاد روده و عوامل موثر دراتیولوژی و پروگنوز آن در بیمارستانهای طالقانی و شهدا در سالهای ۶۹-۷۰
کارشناس ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع تیفوئید در سال ۶۹-۷۰ بعلت ارتباط یافتن سیستم فاضلاب باتصفیه خانه آب آشامیدنی و مقایسه آن با شیوع هپاتیت E
دهقان نیری ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه فشارخون شریانی با فاکتورهای مختلف مربوط به آن در ۱۵۰بیمار
نیک پیکر، رامین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات کلیشه های رادیوگرافی بیماران خلط مثبت بستری دربیمارستان سینا
انصاری ، شهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی گلومرولونفریت حاد بدنبال عفونت استرپتوکوکی در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت بستری شده دربیمارستان رازی کرمانشاه درسال ۱۳۷۲
مقیمی ، لیدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۷۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مبتلا به ریکتز از اول سال ۱۳۷۰ الی تیرماه ۱۳۷۱ دربیمارستان شهید فهمیده
خلیلی ، مجید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۷۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد بیمارمبتلا به تیفوئید دربیمارستان سینا کرمانشاه درسال ۱۳۶۸ و مقایسه علائم بالینی و آزمایشگاهی و پاسخ به درمان آنها با مطالب مندرج در کتب و مجلات علمی معتبر
قمیسی ، شامری ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
علائم پوستی بیماریهای سیستمیک
خامسی ، بهاره سادات ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونت فضاهای عمقی گردن و بررسی یک ساله این بیماری در بیمارستان شهدا کرمانشاه درسال ۱۳۷۱
صدقی ، بهروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
علل مننژیت درکودکان ( یکماهه تا دوازده ساله ( )بررسی و گزارش موارد یکساله آن طی سال ۱۳۷۱ دربیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه )
پوررضا، فرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۷۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع عوارض چشمی دریکصد بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک تحقیقاتی دیابت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رابطه آن با طول مدت و نوع دیابت درسال ۱۳۷۱-۷۲
فرجی ، اکرم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سمی مواد مختلف بر روی گوش
قانع فرد، صمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه رژیم غذائی بااختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه
رشیدی ، فیروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعریف و بررسی راههای تشخیصی سندرم وقفه تنفسی هنگام خواب
بهرامی ، عبدالحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اکوکاردیو گرافیک ترومبوز بطن چپ در ۶۰بیمار مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد
ملکی ، تورج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دوساله موارد ابتلا به تیفوئید کودکان در بیمارستان رازی کرمانشاه
حسین زاده ، ژیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9