کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزاوی‌ و ک‍ودک‍ی‌
دوق‍ل‍وه‍ا
غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ ه‍ا - ع‍وارض‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
طح‍ال‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ت‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ل‍خ‍ت‍ه‌ خ‍ون‌ در س‍ی‍اه‍رگ‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
ت‍ن‍گ‍ی‌ دری‍چ‍ه‌ آئ‍ورت‌ - م‍ادرزادی‌
ن‍ف‍روب‍لاس‍ت‍وم‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رده‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍رگ‌ و م‍ی‍رن‍وزاد
س‍رطان‌ م‍ی‍وژن‌ ح‍اد خ‍ون‌ - درم‍ان‌
س‍ی‍روز ک‍ب‍د - رده‌ ب‍ن‍دی‌
اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌
زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍س‍ت‌ ورزش‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ران‌، س‍اس‍ان‌
ن‍اص‍ری‌ م‍ن‍ش‌، ال‍ه‍ام‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ع‍طائ‍ی‌، رس‍ت‍م‌
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍اح‍ب‌ ی‍اری‌، م‍ری‍م‌
ش‍وب‍ی‍ری‌، رض‍ا
پ‍رورش‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ف‍لاح‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
م‍ع‍رف‍ت‌ خ‍و، م‍ح‍س‍ن‌
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍دی‍ق‍ی‌ ه‍رس‍ی‍ن‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
خ‍اک‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
اردلان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ری‍ب‍ا
ای‍ران‍ف‍ر، خ‍س‍رو
م‍ی‍رزای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، طاه‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
صاحب یاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ترومای طحال دراطفال و سعی درحفظ و نگهداری آن
امیری ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۰۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
لیشمانیازیس احشائی و گزارش موارد بیماری در پنج سال اخیر در بیمارستانهای کرمانشاه
شوبیری ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های آزمایشگاهی دربیماران مبتلا به سیروز بستری شده دربیمارستانهای امام خمینی ( س )و طالقانی در سال ۱۳۷۵
رحیمی ، مهرعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشکلات زودرس درحین بیهوشی دربیماران تروماتیک بیمارستان طالقانی کرمانشاه ازتاریخ ۷/۱ / ۷۴ تا۷/۱/ ۷۵
میرزایی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه آمنیوتومی وپاره شدن خودبخود کیسه آب بر نتایج لیبر در زنان شکم اول
صدیقی هرسینی ، وجیهه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه اثرات درمانی کموتراپی و پیوند مغزاستخوان دربیماران مبنلا به لوکمی حاد میلوژن )LMA( بستری دربیمارستان دکترشریعتی تهران ازسال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۴
اردلان ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواردی از تومور ویلمز که از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۴ در بیمارستان امیرکبیر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
خاکی ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شش ماهه ریسک فاکتورهای T.V.D دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ ۷۵/۱/۱۵ به بعد
عطائی ، رستم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوع آریتمی بدنبال اعمال جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ناصری منش ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ( ره ) کرمانشاه ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۵
احمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع ، نحوه زایمان و عوارض ( مادر و نوزادان )دو قلویی در ۲۰۰۰ زایمان دربیمارستان معتضدی کرمانشاه
محمدی ، طاهر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بکارگیری روش جدید دریک مورد جراحی ترمیم تنگی مادرزادی دریچه آئورت ( روش ماناگوانی تغییریافته )
معرفت خو، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه میکروب هلیکوباکتر پیلوری با زخمهای پپتیک خونریزی دهنده و غیرخونریزی دهنده در ۱۵۰بیمار( بیمارستان امام خمینی کرمانشاه )
کامران ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی درصد شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی کرمانشاه
افتخاری ، فریبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج آنژیوگرافی و تست ورزش
ایرانفر، خسرو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اختلالات تیروئیدی درمراجعه کنندگان مرکزتحقیقات دیابت کرمانشاه از شهریور ۱۳۷۵ تا شهریور۱۳۷۶
ابراهیم زاد، محمدحسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مسمومیت کلیوی ، سیکلوسپورین در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک با تغییرات جزیی
پرورش ، سعیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی اختلالات انطباقی در مراقبین سالمندان بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۸۱
فلاح ، علی اشرف ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۱۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9