کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍وی‍زه‍ای‌ دارو - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - ای‍ران‌ - ی‍زد - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍ذام‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌ - .اح‍ادی‍ث‌
ج‍راح‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آم‍ار
ص‍رع‌
ب‍ی‍م‍اری‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
ل‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رای‍س‍س‍ون‌، آن‍ت‍ون‍ی‌
ض‍رغ‍ام‍ی‌، م‍ه‍ران‌
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ح‍م‍دزاده‌ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
ن‍دوش‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ه‍ادی‌
ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، س‍اع‍د
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، ف‍ری‍دون‌
م‍وری‍ک‍ان‍د، ژاک‍ل‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
اس‍دی‌ پ‍وی‍ا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد. م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍وش‍ا م‍ه‍ر
طب‌ گ‍س‍ت‍ر؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد
ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اداره‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیکها
رحیمی نژاد، ساعد ؛  فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭ر۴۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لاپاروسکوپی پیشرفته :شیوه ها و روش ها
کتخودا، نامیر ؛  لرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تستهای پره انترنی گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست الفبایی طبقه بندی بین المللی علل خارجی صدمات
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۸۳۲ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی تشخیصی
آرمسترانگ ، پیتر ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از طب و بهداشت در نهج البلاغه
اسدی پویا، علی اکبر ؛  شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌گ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جذام
برایسسون ، آنتونی ؛  شیراز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ با همکاری انتشارات کوشامهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۴۱۴‌ج‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جراحی کودکان جونز :تشخیص و درمان
گروه پزشگان بیمارستان کودکان ملبورن ( استرالیا) ؛  شیراز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ با همکاری انتشارات کوشامهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۹۲۵‬,‭‌ج۳۵۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نسخه نویسی صحیح
شیراز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ با همکاری انتشارات کوشا مهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۴۸‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان
موریکاند، ژاکلین ؛  [یزد] طب گستر؛ با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۷۰‬,‭‌م۸۳۷‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ندوشن ، حسین هادی ؛  یزد انتشارات معاونت پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۴‬,‭‌ن۳۶۹‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلب
لیلی ، لئونارد ؛  تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۲‬,‭‌ل۹۲۵‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی ژنتیک انسانی
مجتهدزاده ، فریدون ؛  مازندران معاونت پژوهشی اداره کتابخانه مرکزی و انتشارات چاپخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌م۲۶۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های روانپزشکی صرع
ضرغامی ، مهران ؛  ساری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۸۵‬,‭‌ض۳۳‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی -عروقی
سازمان بهداشت جهانی ؛  یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. معاونت امور پژوهشی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، معاونت پژوهشی ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4