کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آم‍ار
ک‍ه‍ی‍ر
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ف‍ر، آم‍ن‍ه‌
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، م‍ارگ‍ارت‌ وی‍ل‍س‍ن‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۸۳۲ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجربیاتی از بیماران یک متخصص داخلی
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف۸۲۶‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری و بهداشت روان
شمسایی ، فرشید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۶۵۱ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ژنتیک پزشکی :بر گرفته از آخرین چاپ کتاب " ژنتیک در پزشکی " تامپسون و همکاران برای دانشجویان گروه پزشکی
تامپسون ، مارگارت ویلسن ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ت۲۵۷د‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی عمومی
نصیری ، ابراهیم ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ن۴۷۲آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کهیر و آنژیوادم
یزدانفر، آمنه ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۷۰‬,‭‌ی۴۷‌ک‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری و مامایی ۵ لغایت ۶ مهرماه ۱۳۷۴
همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۲۰۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک