کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ع‍ض‍و)hseM(
آس‍م‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - درم‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
زی‍س‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
اس‍پ‍رم‍ات‍وزوئ‍ی‍د
س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌
ت‍وم‍ور ت‍روف‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌ م‍ف‍رد، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
آذرپ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
واق‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
دلاوری‍ان‌، زه‍را
ش‍م‍س‍ا، ع‍ل‍ی‌
ت‍ری‍ش‍ا، وار
س‍ازگ‍ارن‍ی‍ا، آم‍ن‍ه‌
داوس‍ون‌ س‍ان‍درز، ب‍ت‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا
زاک‍رم‍ن‌، ج‍وزف‌
ک‍وه‍ن‌، چ‍ری‍ل‌
م‍ف‍ی‍دپ‍ور، ح‍س‍ن‌
ام‍ی‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍رزاد
م‍درس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍م‍ی‍ک‍ی‍ن‌، پ‍ن‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د؛ م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دف‍ت‍رام‍ورب‍ان‍وان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د؛ ب‍ن‍ی‍اد س‍رور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین یادمان دوستداران کودک ، پزشکان پیشکسوت ، خادمان ...
جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور،( دومین :۱۳۸۳ : مشهد) ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد؛ بنیاد سرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۱۴۰‬,‭‌ج۴۳۸‌ن‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان با محور خانواده سالم ۱۲-۱۴ تیرماه ۱۳۸۶
مشهد دفتراموربانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۲۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی در ایران
مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد؛ مرکز مدیریت پیوند اعضا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۶۶۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی ( برای دانشجویان گروههای پیراپزشکی و بیولوژی )
مفیدپور، حسن ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌م۷۱۱‌ب‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت روماتوئید :برای غلبه بر بیماری برنامه ریزی کنی
کوهن ، چریل ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۶‬,‭‌ک۸۶۵آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسپرموگرام و آزمایشات آندرولوژی کاربردی
کلانتری ، محمود رضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۸۳۴‬,‭‌ک۶۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ، دررفتگی
زاکرمن ، جوزف ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۹‬,‭ز۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار پزشکی ، پایه - بالینی
داوسون ساندرز، بت ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۵۰‬,‭د۳۲۱آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اسلامی
حسین ، ابوالقاسم ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسم
تریشا، وار ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ت۵۵۳آ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات مخاط دهان بامصرف سیستمیک داروها
دلاوریان ، زهرا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۶۲۸‌ت‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشرفت زایمان ( اقدامات اولیه برای پیشگیری و درمان زایمان سخت )
سیمیکین ، پنی ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌س۹۷۱‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پایه علوم پزشکی
سازگارنیا، آمنه ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱پ ۳۸۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌س۱۵۸‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های روان پرستاری برای دانشجویان رشته فوریت های پزشکی
واقعی ، سعید ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭و۲۲۹‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان کم خونی های کودکان
مدرسی ، علیرضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌م۴۱۹‌ت‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای ستون فقرات :آنچه یک پزشک باید از ستون فقرات بداند
امیدی کاشانی ، فرزاد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۷۹۸‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای جفت حاملگی
حسن زاده مفرد، ملیحه ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۴۶۵‬,‭‌ح۵۲۶‌ب‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بمب های شیمیایی و تسلیحات بیولوژیک ، عوارض و درمان آن
فرهودی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سکته مغزی ،اصول تشخیص ، پیگیری و درمان
آذرپژوه ، محمودرضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۵‬,‭آ۲۸۹‌س‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سنگ های ادراری
شمسا، علی ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۵۶‬,‭‌ش۶۴۴‌س‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2