کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زای‍م‍ان‌
س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌
آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
روش‌ه‍ای‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ زای‍م‍ان‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ ق‍ل‍ب‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ان‍دودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌
ن‍اب‍اروری‌
درد
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
ک‍رام‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ اس‌
رف‍ع‍ت‍ی‌ رح‍ی‍م‌زاده‌، م‍ه‍رداد
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
پ‍ورق‍اس‍م‌، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍اج‍ی‍ان‌، ک‍ری‍م‌ال‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ک‍ش‍ت‍گ‍ر، م‍ح‍م‍درس‌
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
س‍ی‍م‍ور، آر .ا.
وی‍ت‍ورس‌، ج‍ان‌ م‌.
ه‍ن‍ری‌، ج‍ی‌ .ای‌.
س‍اک‍الا، ال‍م‍ار
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دریچه ای قلب
جلالی ، فرزاد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اسید پپتیک
بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[S .R .B><بی .آر .اس ]مامایی و زنان
ساکالا، المار ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌س۱۸۷‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درد =niaP
رفعتی رحیم زاده ، مهرداد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭ر۶۴۳د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی بالینی
کرامر، مایکل اس ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۵۰‬,‭‌ک۴۲۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی سال ۱۳۸۰ و۱۳۸۱
بابل انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۳،ش‌ ۷۲۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای جامع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۳،ش‌ ۸۳۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان مسمومیتها :راهنمای مورد استفاده برای پزشکان و کارکنان شاغل در بخشهای بهداشتی - درمانی
هنری ، جی .ای . ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرطان پستان
کشتگر، محمدرس ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۷۰‬,‭‌ک۵۷۱‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
>...<ترین های طب داخلی
جلالی ، فرزاد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۸‬,‭‌ج۵۲۴‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادر و نوزاد
استریت ، باربارا ر. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملی درمان موفق کانال ریشه
ویتورس ، جان م . ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۳۰‬,‭و۸۶۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تداخلات دارویی در دندانپزشکی
سیمور، آر .ا. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌س۹۷۳‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیگار و بارداری
پورقاسم ، محسن ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۷۲۳‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب کودکان نلسون ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۹۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ع۳۴۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های دستگاه گوارش نلسون ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
حاجیان ، کریم اله ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زایمان طبیعی
بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۳۰۰‬,‭ز۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به سوالات شما در مورد نازایی
اسماعیل زاده ، صدیقه ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌پ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2