کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ش‍رق‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍زری‍ق‍ات‌ داخ‍ل‌ وری‍دی‌
ورزش‌ - اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ش‍ن‍وائ‍ی‌ س‍ن‍ج‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌
پ‍س‍ت‍ان‌ - اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ اطف‍ال‌
وزوز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍ب‍د - اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍ص‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - روش‍ه‍ا
راه‌ رف‍ت‍ن‌ - روش‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍رم‍ادر
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍س‍م‍وت‌، ه‍ن‍ری‌
گ‍ل‍ی‍ن‌، ش‍رل‍ی‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍رس‍ت‌، ج‍ی‌ .وی‍ل‍ی‍ز
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
آب‍رام‍ووی‍چ‌
وای‍ت‌ دلان‍ی‌، ک‍ان‍ی‌
س‍ن‍دس‍ی‌، م‍ری‍م‌
ه‍رس‍ت‌، ج‍ی‌ .وی‍ل‍ز
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
ول‍ن‍ز، ه‍ی‍ن‌ ج‍ی‌.
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ل‍طی‍ف‍ی‌، ن‍وراح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد، ان‍ج‍م‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌-درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش گروههای حمایتی و خودیاری در بهداشت روان
گلین ، شرلی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۶۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش الکتروکاردیوگرافی در تصمیم گیری اورژانسهای قلبی
ولنز، هین جی . ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭و۷۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی پستان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی کبد
بیسموت ، هنری ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ب۹۴۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وزوز :مبانی ، تشخیص ، درمان و پیشگیری
محمودیان ، سعید ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۲‬,‭‌م۳۶۴و‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مادر زادی قلب
هرست ، جی .ویلیز ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۲۰‬,‭.‍ه۴۹۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان وریدی
وایت دلانی ، کانی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۴‬,‭و۳۴۹د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل راه رفتن ( طبیعی و غیر طبیعی )
فقیهی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۳‬,‭‌ف۷۹۹‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه طب سنتی ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۳۰۹‬,‭‌ن۳۲۹‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه با شیر مادر و مساله خویشاوندی رضاعی
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ادیومتری پاسخ الکتریکی
آبراموویچ ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۲‬,‭آ۱۳۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قلب و بیماریهای سایرارگانها
هرست ، جی .ویلز ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۴۹۸‌ق‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت در گروه پزشکی ، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار تعلیم و تربیت در گروه پزشکی اسفند ماه ۱۳۷۳
لطیفی ، نوراحمد ؛  تهران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۹‬,‭‌ل۵۱۱‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره سالانه تازه های طب اطفال ۲۴-۲۷ آبانماه ۱۳۷۳
یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد، انجمن پزشکان کودکان ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۹‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ورزش پی آور سلامت جان و تن
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۴و‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران
میر، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷JI،۳۰۹‬,‭‌م۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ،
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۳۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۷۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توصیفگرهای پزشکی
سندسی ، مریم ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گروه در معرض خطر سل
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۰۰‬,‭‌س۱۵۸‌گ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4