کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - آم‍ار
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ش‍رق‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍زری‍ق‍ات‌ داخ‍ل‌ وری‍دی‌
پ‍س‍ت‍ان‌ - اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ اطف‍ال‌
وزوز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍ب‍د - اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ن‍ق‍ص‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آم‍ار
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - روش‍ه‍ا
راه‌ رف‍ت‍ن‌ - روش‍ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍رم‍ادر
ب‍ی‍م‍اری‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍س‍م‍وت‌، ه‍ن‍ری‌
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
گ‍ل‍ی‍ن‌، ش‍رل‍ی‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍رس‍ت‌، ج‍ی‌ .وی‍ل‍ی‍ز
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
وای‍ت‌ دلان‍ی‌، ک‍ان‍ی‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
ول‍ن‍ز، ه‍ی‍ن‌ ج‍ی‌.
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، س‍اع‍د
م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وپ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌-درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیکها
رحیمی نژاد، ساعد ؛  فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭ر۴۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لاپاروسکوپی پیشرفته :شیوه ها و روش ها
کتخودا، نامیر ؛  لرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش گروههای حمایتی و خودیاری در بهداشت روان
گلین ، شرلی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۶۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ( ۲ )پاسخ توضیحی به ۲۰۵[ دویست و پنج ]سئوال امتحان دستیاری و پره انترنی اسفند ماه ۷۳
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه علمی ، فرهنگی و انتشاراتی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای سیستم قلب و عروق
جوادی ، حمیدرضا ؛  زنجان معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌ش‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تستهای پره انترنی گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست الفبایی طبقه بندی بین المللی علل خارجی صدمات
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۸۳۲ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقش الکتروکاردیوگرافی در تصمیم گیری اورژانسهای قلبی
ولنز، هین جی . ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭و۷۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی پستان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی کبد
بیسموت ، هنری ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ب۹۴۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وزوز :مبانی ، تشخیص ، درمان و پیشگیری
محمودیان ، سعید ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۲‬,‭‌م۳۶۴و‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مادر زادی قلب
هرست ، جی .ویلیز ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۲۰‬,‭.‍ه۴۹۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درمان وریدی
وایت دلانی ، کانی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۴‬,‭و۳۴۹د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل راه رفتن ( طبیعی و غیر طبیعی )
فقیهی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۳‬,‭‌ف۷۹۹‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه طب سنتی ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۳۰۹‬,‭‌ن۳۲۹‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه با شیر مادر و مساله خویشاوندی رضاعی
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9