کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ای‍ران‌ - ل‍رس‍ت‍ان‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍س‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‌زاده‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌؛ اف‍لاک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لاپاروسکوپی پیشرفته :شیوه ها و روش ها
کتخودا، نامیر ؛  لرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تاریخچه پزشکی و پزشکی قانونی در ایران
تیموری ، حسن ؛  خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ؛ افلاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۷۰‬,‭‌ت۹۸۳‌م‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ملکولهای اتصال دهنده سلولی
لرستان معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۴۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیامی به همنوعان عزیز :مرکز مبادله اطلاعات ایدز
لرستان معاونت آموزشی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۵۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی لرستان
شفیع زاده ، فتح الله ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی لرستان ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۶۶‬,‭‌ش۵۵۴‌گ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش سراسری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی لرستان خرم آباد ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۸۲
خرم آباد معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۳۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان ؛  خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۸۱۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات همایش سراسری تازه های پرستاری و مامایی خرم آباد ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
خرم آباد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
لرستان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین سمینار دو سالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت - ۸۸خرم آباد
لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۴، ش‌ ۱۰۰۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک