کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - درب‍ارداری‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اس‍لام‌ - ت‍غ‍ذی‍ه‌
وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
ول‍ز، م‍اری‍ان‌ پ‍اپ‍ن‍ی‍ر
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی به تغذیه از دیدگاه اسلام
آیت اللهی ، محمدتقی ؛  شیراز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست منابع پژوهش در زمینه بیماریهای انگلی و انگلها در استان فارس ۶ و ۷آبان ۱۳۷۱
شیراز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب و عروق در دوران بارداری
زیبایی نژاد، محمدجواد ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۴‬,‭ز۸۲‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقاله بخش دانشجویی سیزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی ( کنگره بیماریهای قلب و عروق )شیراز ۱۴-۱۱ مهرماه ۱۳۷۹
شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۰۰ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ،
شماره راهنما: ر ۲، ق‌ ۳، ش‌ ۷۶۱، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی در درمان عفونت های کودکان
شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از وسایل جراحی
ولز، ماریان پاپنیر ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۲‬,‭و۷۳۱ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک