کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ - درم‍ان‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ادی‌زاده‌، داود
م‍اران‌، ای‌ .ج‍ی‌.
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
م‍ک‍ن‍ری‌، ل‍ی‍دا
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ب‍راون‍ل‍ی‌، آن‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
م‍راد ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ب‍رن‍ر، ب‍اری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
گ‍روه‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وزادان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
برنر، باری ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭‌ب۴۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ( ۲ )پاسخ توضیحی به ۲۰۵[ دویست و پنج ]سئوال امتحان دستیاری و پره انترنی اسفند ماه ۷۳
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه علمی ، فرهنگی و انتشاراتی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی به انضمام مباحث آنتی ژن ، آنتی بادی ، کمپلمان و تستهای پوستی
پاکزاد، پرویز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بیماریهای گوش ، حلق و بینی و سر و گردن ، همراه با اطلس رنگی و تصاویر رادیوگرافی
ماران ، ای .جی . ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۲۳آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پرستاری ( قلب و عروق )
مکنری ، لیدا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌م۷۴۲‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی بالینی ، سیستم لنفوپرولیفراتیر و بیماریهای آن
منادی زاده ، داود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۷۵‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون ، بیماریهای دستگاه گوارش
نلسون ، والدو ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، بیماریهای غدد درون ریز بضمیمه پستان
شوارتز، سیمور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌غ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهایی از پرستاری ارتوپدی و جراحی عمومی
مراد کردستانی ، مهین ؛  [تهران ] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۴۳۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت خوابیدن دراطاق عمل
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۷۹‬,‭و۶۴۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در نخستین کنگره جراحی کودکان و نوزادان ایران
کنگره جراحی کودکان و نوزادان - ایران ؛  تهران گروه جراحی کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷/JI،۹۲۵‬,‭‌ک۷۵۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات ، راهنمای کشورهای کم درآمد۱۹۹۸
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی . مرکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳۷‬,‭‌ک۷۳۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای مشارکت دانشگاهها و موسسات پژوهشی در تحقیق در سیستمهای بهداشتی RSH
براونلی ، آن ؛  معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اولین کنگره بیماریهای داخلی ایران ۱۲-۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸
تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۲۸۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران ۲۵-۲۷ آذرماه ۱۳۶۸
تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۴۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیوگرافی اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۵۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در نخستین کنگره جراحی کودکان و نوزادان ایران ۲۰-۲۲ مهرماه
تهران گروه جراحی کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۳۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توانبخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر ۷ سال دچار نقص شنوایی
تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۲۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4