کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - آم‍ار
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آم‍وزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ن‍گ‌
ف‍ک‍ری‌، ش‍ی‍وا
م‍ح‍م‍دزاده‌ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
ع‍زی‍ز م‍ح‍م‍دی‌، س‍وس‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
وک‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دم‍س‍ع‍ود
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ق‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌؛ ف‍ل‍م‌ م‍ه‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وپ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آندوارولوژی
قمری ، محمدرضا ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۷۶۲آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای سیستم قلب و عروق
جوادی ، حمیدرضا ؛  زنجان معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌ش‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات پره انترنی اسفند ۷۳ همراه با پاسخهای تشریحی ( موضوعی )
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌س‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تستهای پره انترنی گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بیوشیمی عملی برای دانشجویان علوم پزشکی
سینگ ؛  دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، حوزه معاونت پژوهشی   ،
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌س۹۸۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌گ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی و رفتاری در کودکان و نوجوانان ۲۸-۳۰مهرماه ۷۱
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات دومین سمینار سراسری نقش تربیت بدنی و ورزش در سلامتی ۲۴-۲۶ مهر۱۳۷۲
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۴۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار سراسری هپاتیت ۲۲-۲۴ مهرماه ۱۳۶۸
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۶۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری هپاتیت
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۷۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات دومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان ۲۷-۲۹ مهر۱۳۷۲
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۲،ش‌ ۴۰۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ۲۳-۲۵ مهرماه ۱۳۷۶
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۵۱۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جهان در دام ایدز
عزیز محمدی ، سوسن ؛  زنجان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۴۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش سراسری اعتیاد، چالشها درمانها زنجان ۸-۱۰ آبان ۱۳۸۱
زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۹۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهش نامه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۳،ش‌ ۷۲۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پنجمین همایش سراسری بهداشت روانی کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان ۱۶-۱۸ مهر ماه ۱۳۸۲
زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۵۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیمارس های قلب و حاملگی
فکری ، شیوا ؛  زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۸۱۶‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و مهارتهای میان فردی
وکیلی ، محمدمسعود ؛  زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ؛ فلم مهر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چگونه دیابت خود را کنترل کنیم
شریفی ، فرانک ؛  زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری الگوریتمیک در بیماری های عفونی
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۵۹۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2