کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ن‍اخ‍ن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
درد
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
پ‍ژوه‍ش‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ ک‍ی‍ان‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
س‍ی‌ ورن‌، آن‍درو
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ک‍ن‍ر، ک‍ارل‌
وی‍ک‍ل‍ی‍ن‌، درک‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ف‍خ‍ار، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اراک‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پرستاری بالینی :مراقبت از نوزاد
کنر، کارل ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ک۷۴۲ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عناوین اساسی در درد مزمن
سی ورن ، آندرو ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۹۲‌ع‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی در برابر انگل ها
ویکلین ، درک ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭و۹۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کارآزمایی بالینی
اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی شناخت و درمان بیماریهای ناخن
ملک کیانی ، اسدالله ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۷۵۹ر‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای آب و الکترولیت و اسید و باز
ابراهیمی فخار، حمید رضا ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۱۳۸د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه بیماری های داخلی و جراحی در مامایی :کلیات جراحی و آب و الکترولیت ها
نارنجی ، فرشته ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۱۴۶د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک