کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
م‍زرع‍ه‌داری‌ و ده‍داری‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
اس‍لام‌ - ت‍غ‍ذی‍ه‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍م‍ش‍ادی‌، ه‍اش‍م‌
ع‍ب‍دی‌ ن‍ژاد، ف‍رزاد
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، آل‍ی‍س‌ ام‌.
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌، خ‍داداد
س‍ل‍طان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍ل‌اف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌،۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
ش‍ورای‌ ج‍ه‍اد پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی دستگاه گوارش
مستغنی ، خداداد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۵۳۶‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایش های ایمنولوژی و سرولوژی
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و سوء تغذیه
مک لارن ، دونالد استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷۴۱‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری روانی
رابینسون ، آلیس ام . ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭ر۱۱۹‌پ‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون
گل افشان ، حبیب اله ؛  شیراز کوشامهر؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭‌گ۴۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
MECHANICAL ARTHRTIS
عبدی نژاد، فرزاد ؛  شیراز مرکز چاپ دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۶۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ،۱۳۳۲ - ، گردآورنده ؛  شیراز دانشکده فنی الکترونیک دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی به تغذیه از دیدگاه اسلام
آیت اللهی ، محمدتقی ؛  شیراز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه از دیدگاه اسلام
آیت اللهی ، محمدتقی ؛  شیراز کمیته فرهنگ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت واحد کشاورزی
سلطانی ، غلامرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اصطلاحات پزشکی
شمشادی ، هاشم ؛  شیراز شورای جهاد پزشکی دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ش۶۷۱آ‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن مراسم دانش آموختگی سال تحصیلی ۱۳۶۵-۶۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۶۶-۱۳۶۵
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۱۰ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اعتبار علم و معیار فطرت بیانات حجه الاسلام و المسلین جوادی آملی
شیراز دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۱۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست منابع پژوهش در زمینه بیماریهای انگلی و انگلها در استان فارس ۶ و ۷آبان ۱۳۷۱
شیراز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه و خلاصه مقالات سمینار بررسی بیماریهای انگلی در استان فارس ۶-۷ آبانماه ۷۱ فسا
شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۶۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال تحصیلی ۱۳۶۵-۶۶
شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۰۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار سراسری مراقبت از بیماران قلبی و تنفسی ۲۵ تا ۲۷خردادماه ۱۳۷۲
شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۳۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3