کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
درد
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍رق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ف‍ری‍ز، گ‍ادف‍ری‌ وان‌
ن‍ورب‍الا، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
واع‍ظ م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ب‌ .ج‍ی‌.
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ی‍ام‌آرا، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍رای‍ر، ج‍ی‌ .پ‍ی‌.
ل‍وی‍ن‌، س‍م‍ی‍ون‌ زاخ‍ارووی‍چ‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۱ - آناتومی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد، انتشارات و تحقیقات جامعه نو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۲ - میکروبیولوژی و ایمونولوژی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۳ - فارماکولوژی پزشکی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭د۳۵۸ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای مغز و اعصاب
مومنتهالر، مارک ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در مهندسی شیمی
جفریز، گادفری وان ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۴ - بیوشیمی ، ژنتیک و بیماریهای متابولیک ارثی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم بالینی پزشکی ( پرسش و پاسخ )۱ - بیماریهای تنفسی - بیماریهای سیستم ایمنی و مفاصل
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم بالینی پزشکی ( پرسش و پاسخ )۲ - بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ،VI-MSD
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭د۳۵۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اسکیزوفرنی
لوین ، سمیون زاخاروویچ ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ل۸۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی ، بیولوژی ، بیماری زایی و مبارزه با :تک یاخته های انگلی
کرایر، جی .پی . ؛  تهران انتشارات دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ک۴۲۶ط‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر روش شناسی مطالعات و پژوهشهای درد
واعظ مهدوی ، محمد رضا ؛  تهران انتشارات دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭و۲۱۸د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اسارت و عوارض روانپزشکی ناشی از آن ، همراه با نتایج طرحهای پژوهشی انجام شده در باره آزادگان ایرانی
نوربالا، احمد علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای شایع آلرژی
فرهودی ، ابوالحسن ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته و مغناطیس
پیام آرا، جهانگیر ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی کودکان
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تصویرهای تشخیصی ( رادیوگرافی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن )
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جانوران تک یاخته ای آبهای شیرین ، راهنمای جمع آوری ، جداسازی ، کشت و تشخیص
فینلی ، ب .جی . ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3