کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رادم‍ن‌، س‍ال‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه بانک خون و طب انتقال خون
رادمن ، سالی ؛  تهران دانشگاه شاهد؛ سازمان انتقال خون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭ر۱۶۲د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک