کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ داروئ‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ده‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
دوس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍اک‍س‌، ادوارد
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ج‍ازی‌، رض‍ا
اس‍ک‍اد
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ح‍س‍ن‌
ک‍وث‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍رو، ژاک‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ک‍ل‍ب‍ی‌، دای‍ان‌
ک‍وش‍ک‌آب‍ادی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
م‍ج‍اب‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
پ‍لام‍ر، دی‍وی‍د ت‍وم‍اس‌
ص‍ادق‌، ع‍ب‍اس‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی دهان و دندان
صادق ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۷۵آ‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
حجازی ، رضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ح۳۳۹آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی ( کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی )
کوثریان ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ک۷۷۸‌ن‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی هنری راهنمای هنرمندان و نقاشان و پیکرسازان
کیهانی ، نعمت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ک۹۹۸‌ک‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ CISAB بیسیک ]
نیکخواه بهرامی ، منصور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی در پزشکی و بیولوژی
کرو، ژاک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ک۴۸۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گوش و حلق و بینی
مجابی ، میرعبدالعلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۵۹‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیوشیمی
کلبی ، دایان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ک۶۳۹‌چ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با تفسیر در پزشکی
دوستی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی
محمدیها، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عمومی ، برای دانشجویان دانشکدهای پزشکی
شهبازی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ش۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ، منطق مولکولی حیات
پلامر، دیوید توماس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌پ۴۹۲‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش
فاکس ، ادوارد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف۱۷۷‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ج۲۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌گ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی داروئی ترکیبات استروئید و ترپن ها
کوشک آبادی ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۴۴‬,‭‌ک۸۳۵‌ش‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9