کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و آندوسکپی دستگاه فوقانی گوارش
صالحی کرمانی ، محمد حسن ؛  کرمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۳۲۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک